09-01-08

Een manier van Da'wah

Bron: http://groups.msn.com/bekeerdemoslimas/

Assalamoe 3alijkoem wa rahmatoe Allah,

Zondag 6 Januari 2008,

Ik wil met jullie een mooi verhaal delen die een broeder en ik vandaag meegemaakt hebben, opdat we er leringen uit zullen trekken.

Ik was vandaag aan het lopen met een goede broeder van mij en hij twijfelde of hij salat al 'isha in de moskee om de hoek zou gaan bidden of dat hij toch maar richting huis zou gaan en dan bij de desbetreffende moskee daar zou gaan bidden. Walhamdoelillah heeft Allah het zo bepaald dat we toch in de buurt van deze wijk gingen bidden. Na het gebed twijfelde we eraan of we meteen de tram zouden gaan nemen en/of we wat zouden gaan eten. We kozen voor het laatste, en telkens kwam er met de Qadr van Allah steeds wat tussen voordat we uiteindelijk richting de tram gingen. Eenmaal lopend naar de tram waren de broeder en ik over van alles en nog wat aan het praten, plots kwam er een marokkaans meisje de hoek omgelopen voor ons en ze bleef voor ons lopen richting de tram. Het enige wat gedacht kon worden was, moge Allah dit meisje leiden qua haar uiterlijk aangezien ze er niet uitzag hoe een moslima eruit hoort te zien. We liepen nog steeds achter haar en we begonnen sneller te lopen om haar in te halen nog steeds pratend over koetjes en kalfjes, we kwamen op een punt dat we vlak naast haar liepen en terwijl ik nog steeds bezig was met aan het praten met die broeder begon die broeder opeens zijn stem te verheffen alsof hij een lezing aan het geven was aan mij en het ging ongeveer zo:

''En daarom broeder moeten wij ons best doen voor Allah de verhevene, opdat we op Yawm al Qiyama zullen slagen. Wat gaan we tegen Allah zeggen als hij ons vraagt of we ooit voor hem hebben gebeden? Wat gaan we tegen de engelen van het Graf zeggen als we in ons eentje in het graf zitten en ze ons gaan ondervragen? Wallahi agie dit is geen grap het is belangrijk dat we wat met de islam gaan doen agie voordat het te laat is''

Ik begreep ff niet waar hij het over had in het begin aangezien we over totaal wat anders aan het praten waren, en paar seconden terwijl hij nog bezig was met praten begreep ik dat hij deze Dawah actie zetten om soort van indirecte dawah te doen bij dit Marokkaans meisje zonder haar aan te spreken en dergelijke. Op een gegeven moment was de zuster op grote afstand van ons en was hij klaar en gaf me een glimlach en ik moest tevreden lachen om zijn actie en vond het echt een mashAllah iets wat hij gedaan had. Ik zat nog met hem te lachen toen we plots hoorde, ''Hallo, Hallo mag ik wat vragen??'' we draaide ons om en SoubhanAllah het was datzelfde Marokkaans meisje waar de broeder zojuist indirecte dawah bij had gedaan.

Ze zei tegen hem ''Ik hoorde je net ''toevallig'' praten over het graf kun je daar meer over vertellen alstublieft'' je kon aan haar manier van praten zien dat ze totaal niet veel wist van de islam zo'n beetje als een standaard Nederlandse in een Marokkaans lichaam, ze kwam zo Nederlands over. De broeder was overrompeld en begon haar te vertellen over het graf en dat Allah alle zondes vergeeft en dat het nooit te laat is om tauwba te doen. Hij begon te praten over het paradijs en je zag dat dat meisje (bleek een moeder te zijn met kinderen) duidelijk blij was met het horen van dit verhaal en ze begon huilend te vertellen dat haar baby een tijd geleden was overleden en dat ze haar dood had gevonden met een glimlach en andere wonderen die ze had meegemaakt. Toen zei ze ''Ik geef eerlijk toe, ik ben helemaal niet met de islam opgevoed, ik zat al vanaf mijn kinderjaren in een internaat en ben door verschillende pleegouders opgevoed, nederlanders, Hindoestanen etc en ze hebben mij het christendom geleerd en ik heb de bijbel gelezen, maar toen ik de koran las was het zo anders en zo speciaal. En toen heb ik voor het eerst na de dood van mijn kind met mijn broer gebeden die praktiserend is en het voelde zo apart zo'n rust kwam er over mijn lichaam heen die ik nog nooit eerder heb gevoeld en ik hoop dat Allah mij zal vergeven.'' Waarna de broeder vroeg of ze al moslima is geworden en ze zei, ik hoop dat ik moslima ben en dat Allah mij accepteert. Waarna die broeder haar zei dat Allah iedereen accepteert en blij is met iemand zijn tauwba en bekering. Aangezien het beter van niet is dat een jongen dawah doet bij een meisje vanwege de fitnah, had de broeder haar nummer geregeld en laat inshAllah binnenkort iemand van zijn familie haar opbellen om haar te helpen met het praktiseren van de islam.

Allahoe akbar!! Allahoe Akbar!! Allahoe Akbar!!! Ze is opgevoed door christenen die haar het Christendom probeerde bij te leren, en alle lof zij Allah is ze teruggekeerd naar het Vervolmaakte Geloof, de Islam!!!

*Leerpunten uit dit verhaal*:

1. Oordeel nooit over iemand die je op straat ziet in een gedaante die Allah verafschuwt. Oke, deze persoon ziet er slecht uit, of is met slechte dingen bezig. Maar wat we gauw geneigd zijn, om stempels te gaan plakken en om onze afschuw te uiten ''tfoe dit dat'' op deze personen. Maar besteed liever je tijd erin en denk na hoe kan ik toch deze persoon laten nadenken over zijn of haar leven te veranderen.

2. Indirecte dawah, zoals je uit het verhaal kon concluderen was het moeilijk voor ons om als broeders zomaar op deze zuster af te stappen en te zeggen ''Qala Allah, Qala Rasoel'' dus kwam die broeder spontaan met het briljante idee om gewoon net te doen dat hij met mij praatte wetende dat dat meisje alles hoort en wellicht dat ze zich aangesproken zou voelen en thuis meer zou gaan zoeken over de islam opdat ze geleidt zou worden.

3. De Qadr van Allah, we wouden al veel eerder weggaan, maar Allah heeft het zo gewild dat we rond deze tijd op de seconde precies achter dit meisje aan liepen richting de tram en dat ze aan Allah herinnert is, en meer over de islam wou weten. SoubhanAllah! Het is Allah die ons Moeslimoen gebruikt als sabab voor de leiding van anderen en in dit geval dus de broeder die met mij was!

Doe kennis op over de islam beste broeders en zusters, opdat we een leiding kunnen zijn voor anderen. En dat Allah ons als Sabab gebruikt voor de leiding voor anderen.

Ik vraag Allah de verhevene, om deze Zuster een voorbeeld te laten worden voor de Ummah en die haar kinderen met de trots van de Islam en de Eer van de Ummah laat opgroeien. En dat Allah deze zuster herenigd met haar verloren kind en haar zondes bedekt en verwisseld in Goede daden. O Allah sier ons met de schoonheid van Imaan leidt ons en laat ons een middel van leiding voor anderen zijn.. Allahoema Amien.

''En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: "Waarlijk, ik behoor tot de Moslims." Soerat Fussilat/33

Wa soebhanaka Allahoema wa bi7amdika Ashadoe alla ilaha ant, wa astarifroeka wa athoeboe Illaik!!

Assalamoe 3alijkoem,

Jullie broeder in de islam


11:44 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Waarom zou ik de Islam moeten omarmen?!

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn.” (Soerat al-Baqarah: 21)

Allah, de Verhevene, heeft ons bevolen om Hem te aanbidden. Maar iemand zou toch kunnen zeggen: “Kan ik Hem dan niet aanbidden als een jood of een christen of een hindoe of een sikh? Waarom kan ik Hem niet aanbidden op mijn eigen manier?” Allah, de Maker van de hemelen en de aarde, antwoord hierop wat als volgt vertaald kan worden:

“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt; het zal van hen niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (Soerat Aali cImraan: 85)

En:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (Soerat al-Maa’iedah: 3)

Allah, de Schepper en de Onderhouder van de universum, heeft dus aangegeven dat de enige godsdienst die Hij accepteert, de Islam is. Het is de enige weg om succes en welbehagen in dit leven en in het Hiernamaals te bereiken. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Voorwaar, degenen die Onze Verzen loochenen en die zich er hooghartig van afwenden; de poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat. En zo vergelden Wij de misdadigers.” (Soerat al-Acraaf: 40)

Maar waren Abraham, Ismael, Izaak, Jacob en de andere profeten (vrede zij met hen) van het Oude Testament dan geen joden? Was Jezus dan geen christen? Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Of zeggen jullie (joden en christenen) dat Ibrahiem, Isma’iel, Ishaaq, Jaccoeb en de stammen joden of christenen waren? Zeg: ,,Weten jullie het beter of Allah?” (Soerat al-Baqarah: 140)

“En toen ‘Isa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: ,,Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar Allah?” Zijn apostelen zeiden: ,,Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah, getuig dus dat wij moslims zijn.” (Soerat Aali cImraan: 52)

“Maar,” zou er gezegd kunnen worden, “Ik volg de godsdienst van mijn ouders. Het zou hen beschamen als ik een andere religie zou aannemen.” Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En wanneer tot hen gezegd wordt: ,,Volgt wat Allah heeft nedergezonden.”, dan zeggen zij: ,,Nee! Wij volgen dat (de pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen.” Wat! Zelfs als hun vaderen niets begrepen en niet de rechte leiding volgden?” (Soerat al-Baqarah: 170)

“Maar mijn familie en vrienden zullen boos op me worden en me in de steek laten.” Is het niet beter dat zij boos op je worden en je in de steek laten dan Allah? Hij, de Almachtige, zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het Rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet van de dwalenden.” (Soerat al-Fatihah)

Ibn Kathier, de grote moslimsgeleerde op het gebied van tafsier (koranexegese) zegt over deze verzen: “Degenen aan wie Allah gunsten heeft geschonken, zijn zij die Hem aanbaden en gehoorzaamden van onder Zijn Engelen, Profeten, gelovigen en rechtgeleide mensen.”

Je moet je realiseren dat iedereen op de Dag des Oordeels ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn daden. Niemand zal worden overgeslagen en niemand zal zich op die Dag kunnen verstoppen achter anderen. Allah zal zeggen (interpretatie van de betekenis):

“O ‘Isa, zoon van Mariam! Heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij zal zeggen: “Verheven bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn binnenste is, en ik weet niet wat er in Uw binnenste is. Voorwaar! U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niets anders gezegd dan U mij geboden heeft te zeggen: “Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.” (Soerat al-Maa’iedah: 116-117)

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons verteld dat op de Dag des Oordeels wanneer de profeten gevraagd zullen worden om te bemiddelen bij Allah, zij dit allemaal zullen weigeren. Zij zullen zeggen: “Mijzelf! Mijzelf!”, behalve de Profeet Mohammed, hij zal bij Allah bemiddelen voor de gelovigen.
(al-Boechari)

Het mag duidelijk wezen dat iedereen er op die dag alleen voor zal staan. Niet je ouders, noch je vrienden, noch degenen die je buiten Allah plachte te aanbidden, zullen in staat zijn jou op die Dag enig voordeel te verschaffen. Allen zullen zij in een staat van angst en dronkenschap zijn (vanwege de moeilijkheid van die Dag). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Op die dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op Die dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.” (Soerat cAbasa: 34-37)

Bereidt je dus voor op deze dag, want het is dichterbij dan je denkt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Waarlijk! Zij zien haar (de Dag des Oordeels) als ver weg. Maar Wij zien haar als dichtbij. Op die Dag zal de Hemel als gesmolten metaal zijn. En zullen de bergen als wol zijn. En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen.” (Soerat al-Macaaridj: 6-10)11:22 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-01-08

Ikke, ikke, ikke

Men zou uiterst waakzaam moeten zijn betreffende de onderdrukking gevestigd in enkele woorden: "ik", "van mij" en "ik bezit". Want met deze woorden werden Iblies (Shaytaan), Farao en Qaaroen beproefd, want

- Iblies zei:
"Ik ben beter dan hem (Adam)" [Q 7:12],
- Farao zei:
"Is het koninkrijk van Egypte niet van mij?" [Q 43:51],
- Qaaroen zei:
"Dat wat aan mij gegeven is, berust op kennis die ik bezit." [Q 28:78]

Het beste gebruik van het woord "ik" is in de uitspraak van de dienaar: "Ik ben de zondige dienaar, die zijn zonden erkent en vergeving zoekt" en andere soortgelijke uitdrukkingen van nederigheid.

Het beste gebruik van de woorden "van mij" is in de uitspraak: "De zonde is van mij, de overtreding is van mij, de dringende behoefte (aan Allah) is van mij en nederigheid is van mij."

Het beste gebruik van de woorden "mijn bezit" is in de woorden: "Vergeef mij mijn ernst, mijn spot, mijn vergissingen en de dingen die ik opzettelijk doe, want al deze tekortkomingen zijn mijn bezit."

Uit Mukhtasar Zaad Al-Ma'aad van Imaam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

16:46 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |