14-12-07

Wat is Islam ?

 

"Islam" is een Arabisch woord dat verschillende betekenissen heeft, zoals "onderwerping", "overgave" en "gehoorzaamheid".  Als godsdienst houdt Islam volledige onderwerping en gehoorzaamheid aan Allah in.

Iedereen kan zien dat het heelal waar we in leven een geordend geheel is. Er heerst orde en wetmatigheid en alles heeft zo zijn eigen plaats. Daardoor kan alles zo goed functioneren.  De zon, maan, sterren en alle andere hemellichamen zijn samengevoegd in een schitterend systeem. Zij volgen onveranderlijke wetten en wijken zelfs niet in het minst van de hen opgelegde baan af. De aarde draait om haar eigen as en volgt in haar wenteling om de zon exact de juiste koers. Zo is alles in de wereld van de kleine elektron tot de geweldige melkwegstelsels , onderhevig aan vaste wetten. Materie, energie en leven onderwerpen zich allen aan bepaalde wetmatigheden en groeien of veranderen, leven en sterven in gehoorzaamheid daaraan. 

Zelfs in het menselijk leven zijn natuurwetten duidelijk te herkennen. De geboorte van de mens, zijn leven en ontwikkeling worden geregeld door een aantal biologische wetmatigheden. Hij ontleent zijn voedsel aan de natuur volgens onveranderlijke regels. Alle organen van zijn lichaam, zelfs de weefsels van hart en hersenen zijn onderhevig aan vaste wetten. Om kort te gaan: het heelal wordt door wetten bestuurd en alles wat zich erin bevind, volgt de opgelegde regels.

Deze machtige, aldoordringende wet die alle dingen in dit universum regelt is eigenlijk de wet van Allah, de Schepper en de Heer van al wat bestaat. Aangezien de hele schepping zich onderwerpt aan Allah's wet, volgt dus, letterlijk gesproken, alles in dit heelal de godsdienst van de Islam, want Islam betekent immers overgave en gehoorzaamheid aan Allah.

De zon, de maan en alle andere hemellichamen zijn dus moslims. Datzelfde is het geval met lucht, water, straling, bergen, planten en dieren. Alle dingen zijn moslims, want ze gehoorzamen aan Allah's wet. Zelfs een mens die weigert in Allah te geloven, of iemand die iets anders dan Allah aanbidt kan er niet aan ontkomen dat hij van nature moslim is. Vanaf zijn ontstaan in de moederschoot tot zijn dood en zelfs bij het uiteenvallen van lichaam tot stof gehoorzaamt elke cel van zijn lichaam aan de door Allah opgelegde wetten. De tong waarmee hij Allah ontkent is van nature moslim. Het hoofd dat hij onrechtmatig buigt voor een ander dan Allah is moslim. Ook het hart waarin hij uit onwetendheid liefde koestert voor iets of iemand anders dan Allah is van oorsprong moslim. Ze zijn allen gehoorzaam aan de goddelijke wet en hun werking wordt door de regels van die wet beheerst. Dit is de werkelijke positie van de mens in het heelal.

Laten we de zaak nu eens in een ander licht bekijken. De mens is zo gemaakt dat er twee duidelijk te onderscheiden kanten aan zijn leven zijn. Aan de ene kant wordt zijn bestaan totaal beheerst door de goddelijk wet. Hij bevindt zich in feite, net als alle andere schepselen, in de onwrikbare greep van de "natuurwetten" waaraan hij zich onmogelijk kan onttrekken. Maar er is nog een andere kant. De mens heeft als bijzonderheid het vermogen van de rede gekregen. Met zijn verstand is hij in staat te denken en meningen te vormen, aanvaarden of te verwerpen, te kiezen of af te wijzen. Hij heeft de vrijheid zijn eigen weg in het leven te kiezen. Hij kan geloven wat hij wil, een bepaalde levenswijze volgen en zich achter de ideologie van zijn keuze scharen. Hij kan zijn eigen gedragslijn ontwerpen of die van anderen volgen. 

De mens is begiftigd met een vrije wil en kan zijn eigen weg kiezen en zijn eigen gedrag bepalen. In dit opzicht heeft hij, in tegenstelling tot de andere schepselen (behalve de djinns), vrijheid van denken, willen en handelen. Deze beiden aspecten staan naast elkaar in het leven van de mens. Aan de ene kant is hij, net als alle andere schepselen, van nature een moslim en is noodzakelijkerwijze onderworpen aan de wetmatigheden van de "natuur" (Allah's wet); aan de andere kant heeft hij de vrijheid om willens en wetens moslim te worden of die vrije onderwerping aan Allah te weigeren. De mens heeft de vrijheid van keuze gekregen en het is de wijze waarop die vrijheid wordt gebruikt die de mensheid in twee groepen verdeelt: de gelovigen en de ongelovigen. Iemand die verkiest zijn Schepper te erkennen en Hem aanvaardt als zijn werkelijke Meester en die zich naar beste kunnen en weten aan Zijn wil en wet onderwerpt en de gedragslijn volgt die Allah geopenbaard heeft aan de mensen om hun persoonlijke en sociale leven te regelen wordt een compleet moslim. 

Hij heeft als het ware zijn onderwerping (=Islam) voltooid door bewust te beslissen Allah te gehoorzamen in al die zaken waarin hij kan kiezen. Vanaf dat moment is zijn hele bestaan gewijd aan Allah en er is geen innerlijk conflict meer. Hij is een waar moslim en zijn Islam is compleet, want het onderwerpen van het hele zelf aan Allah is Islam en niets anders dan Islam.

Hij heeft zich bewust overgegeven aan Hem, Wiens wet hij onbewust al gehoorzaamde. Hij heeft zijn wil onderworpen aan de Heer aan Wie hij steeds al gehoorzaamheid verschuldigd was. Zijn kennis heeft nu waarde, want hij heeft Hem erkend, Die hem vermogen om te leren en te kennen heeft geschonken. Zijn verstand en inzicht zijn verscherpt, want hij heeft besloten Hem te gehoorzamen, Die hem verstand en inzicht gegeven heeft. Zijn spraak is waarachtig, want daarmee geeft hij uiting aan zijn overtuiging, dat Allah zijn Heer en Meester is en de Schepper van alle dingen. Nu is zijn hele wezen een uitdrukking van de waarheid, want hij gehoorzaamt niet alleen onwillekeurig, maar ook bewust in alle opzichten de wet van de Ene God, Heer van het universum. Nu leeft hij in vrede met de hele schepping, want hij aanbidt Hem Die door alles in het heelal wordt aanbeden. Zo iemand is Allah's plaatsvervanger op aarde; de wereld bestaat voor hem, en hij bestaat voor Allah…

Abdul-Jabbar Van de Ven


 

 

18:56 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.